Dialoogschool

Scholen die geworteld zijn in de christelijke traditie, staan voor de vraag hoe ze zich verhouden tot die oorsprong en hoe zij zich verhouden tot de diversiteit op de eigen school en in onze samenleving. In Vlaanderen hebben ze vier levensbeschouwelijke profielen in beeld gebracht die inzicht geven in hoe de school zich kan ontwikkelen. Recht doen aan de oorsprong van de school en openstaan voor diversiteit, krijgt daar vorm in de katholieke dialoogschool.

“Op weg naar een christelijke dialoogschool”[1]

Hoe kan een christelijke dialoogschool eruit zien? Er is erkenning voor de diversiteit binnen en buiten de school. Er is besef dat in onze omgeving de christelijke levensovertuiging een minderheidspositie is geworden en naar de marge verschuift. Tegelijkertijd is er de intentie om vanuit de oorsprong van de school een christelijke visie op mens en wereld in het onderwijs vorm te geven en te ontwikkelen. Ieder die daar aan mee wil doen en actief aan bijdraagt is welkom. Er is een voldoende grote groep nodig, die de stemmen uit die christelijke traditie wil en kan inbrengen in het gesprek.

Als christelijke dialoogschool ben je ervan overtuigd dat het belangrijk is dat de kwaliteit van de school goed is en dat het om meer gaat dan ‘opleiding’. Het is belangrijk dat de school bijdraagt aan de vorming van mensen die in vrijheid, hun kwaliteiten kunnen inzetten in de samenleving en het leven. En daar zin en betekenis aan ontlenen voor anderen en zichzelf. Leren leren, leren kiezen en leren (samen)leven gaan daar hand in hand. Op deze manier wil de christelijke dialoogschool jongeren toerusten voor de steeds complexere wereld van vandaag en morgen. Zorg voor de uniciteit van alle leerlingen is het uitgangspunt, in het bijzonder voor de leerling die het moeilijk heeft.

Visie op mens en wereld.

Op een christelijke dialoogschool, wordt het leven gezien als een gave en een opgave. De vrijheid die aan mensen gegeven is, roept ons op tot verantwoordelijkheid. Niemand leeft alleen voor zichzelf. Wij zijn mensen die leven in een netwerk van relaties, dat maakt ons tot wie wij zijn. Er is een vertrouwen dat de mens niet alleen staat, dit vertrouwen wordt voor christenen gevoed door het leven en de liefde van Jezus, als blijvende bron van hoop. De liefde die Jezus voorleefde is voor de school richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven en de hoop geeft richting en perspectief aan de doelen van de school. Zo wil de school uitnodigend zijn voor ieder die zich hier door aangesproken voelt.

Nu we allemaal leven in een tijd van levensbeschouwelijke diversiteit nodigt de christelijke dialoogschool iedereen uit om met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens zijn. Christenen, joden, moslims, humanisten, andersgelovigen, niet-gelovigen ontmoeten elkaar op school om betekenis en zin te vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar ontwikkelt ieder de eigen identiteit. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze christelijke stemmen in dit gesprek binnen. Ze maakt daarbij ruimte en aandacht voor wie niet aan het woord komt.

Deze manier van school zijn, vanuit deze visie, vraagt de actieve inzet van alle betrokkenen en biedt ruimte voor groei en verscheidenheid. Dialoog moet je doen en dat kan op vele manieren. Je kunt in dialoog over: ervaringen in je werk en in je leven, ideeën, verhalen en bronnen van inspiratie. Voorwaarden voor zo’n dialoog zijn:

  • Je bent bereid om te luisteren naar een ander
  • Je bent bereid om te leren van een ander
  • Je stelt een mogelijk oordeel uit
  • In een dialoog kan het gebeuren, dat je beiden nieuwe inzichten opdoet

Wanneer de christelijke dialoogschool de dialoog levend houdt, is dit verrijkend en helpt dit om de inspiratie te vernieuwen passend bij deze tijd. Deze school wil een oefenplaats zijn voor een wereld waarin diversiteit realiteit is. Onze samenleving heeft mensen nodig die met levensbeschouwelijke verschillen kunnen omgaan.

De Vlaamse Lieven Boeven verwoordt dat zo: “Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld zoals ook God zich die droomt”.

Cocky Fortuin-van der Spek

[1] Deze tekst is geïnspireerd door de visie tekst van Lieven Boeve over de Katholieke Dialoogschool. Pastorale conferentie mei 2015